Privacy verklaring

In deze privacyverklaring staat welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer u met ons een
overeenkomst sluit, onze websites gebruikt of wanneer u zelf persoonsgegevens aan ons verstrekt. In
deze privacyverklaring staat waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij
vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de
persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze
privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:

- alleen gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, om
te voldoen aan een wettelijke verplichting, of als u voor de verwerking van uw
persoonsgegevens uw specifieke schriftelijke toestemming aan ons geeft;

- niet met anderen zullen delen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze
activiteiten (zie kopje derden);

- zorgvuldig beveiligen.

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of
opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij
met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact via: info@boei.nl

Deze privacyverklaring is van toepassing op de activiteiten en websites van Stichting Vrienden van
BOEi.

Stichting Vrienden van BOEi is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en
bronnen die op onze websites worden genoemd.

1. Gebruik persoonsgegevens
Wanneer u een overeenkomst met ons sluit of indien u ons verzoekt om toezending van een
nieuwsbrief of andere informatie, vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens
zijn noodzakelijk om onze overeenkomst met u te kunnen uitvoeren of u van informatie te kunnen
voorzien. Stichting Vrienden van BOEi zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan
noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Indien er sprake is van een (wettelijke)
bewaarplicht dan zullen wij deze termijn volgen.

2. Communicatie
Wanneer u ons e-mail of andere berichten stuurt worden deze opgenomen in ons e-mail archief en
conform de wettelijke bewaarplicht opgeslagen. Soms vragen wij u naar persoonsgegevens die voor de
desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken
te beantwoorden.

3. Gebruik van onze website
Websitebezoek
Wanneer u onze website bezoekt worden de technische kenmerken van uw bezoek in zogenaamde
logfiles bijgehouden. Denk hierbij aan de opgevraagde pagina, IP-adres, tijdstip, browsertype en
dergelijke. Wij gaan niet na wie welk IP-adres op welk moment gebruikt en wij herleiden deze
gegevens dus niet tot uw persoon. Deze logfiles worden uitsluitend ten behoeve van analyses
gedurende maximaal 12 maanden bewaard.

Formulieren
Indien u via deze website informatie aanvraagt, vragen wij naar uw naam, adres en enkele aanvullende
persoonsgegevens. U verstrekt deze gegevens op eigen initiatief. Deze gegevens worden in een
beveiligde omgeving opgeslagen en zijn slechts toegankelijk voor een beperkte groep professionals
binnen onze organisatie. Verkregen gegevens worden door ons in geen geval aan derden verhuurd of
verkocht. Stichting Vrienden van BOEi bewaart uw persoonsgegeven niet langer dan noodzakelijk is
voor het doel van de verwerking.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer tablet
of smartphone.

Lees meer over cookies en de bijbehorende regelgeving:
http://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies >

Deze website maakt gebruik van functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten
werken. Daarnaast gebruiken wij Google Analytics-cookies om het gebruik van de website te kunnen
analyseren en de gebruikersvriendelijkheid te verbeteren. Hiertoe is een bewerkersovereenkomst met
Google gesloten. Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd en de optie ‘gegevens delen’ is
uitgezet. Wij maken verder geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met Google
Analytics-cookies.

4. Beveiliging
Stichting Vrienden van BOEi heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik.
Uw gegevens worden via beveiligde verbindingen verzonden over het internet en in gecertificeerde
datacentra en op servers van Stichting Vrienden van BOEi verwerkt en opgeslagen. De
persoonsgegevens worden afgeschermd van zoekmachines.
Onze werknemers zijn wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Deze verplichting leggen we ook contractueel op aan derden die door ons worden ingeschakeld bij het
uitvoeren van onze diensten en activiteiten

5. Inzien, aanpassen of verwijderen van persoonsgegevens
U heeft het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden
zijn opgeslagen. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u
ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Verzoeken om
aanpassingen zullen wij zo snel mogelijk behandelen. Indien uw verzoek (nog) niet kan worden
uitgevoerd lichten we u gemotiveerd toe waarom dat het geval is. U kunt uw verzoek sturen naar:
info@vriendenvanboei.nl.

6. Derden
Wij maken bij de uitvoering van onze diensten gebruik van de diensten van derden. Indien deze
derden daarbij toegang hebben tot uw gegevens, nemen wij passende maatregelen om er voor te
zorgen dat uw gegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doelen worden
gebruikt. In geen geval verkoopt Stichting Vrienden van BOEi uw persoonsgegevens aan derden.

Uitzonderingen
Als uitzondering op het voorgaande kan Stichting Vrienden van BOEi op grond van wetgeving
verplicht worden persoonsgegevens ter beschikking te stellen aan derden.

7. Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van, en de mogelijkheden op, deze site. Eventuele
aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze
privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

8. Contactgegevens
De verantwoordelijke voor deze website is Stichting Vrienden van BOEi
Vragen over het privacybeleid van deze website kunnen gesteld worden per e-mail via:
info@vriendenvanboei.nl

Onze projecten


1