De Stichting Vrienden van BOEi

Stichting Vrienden van BOEi is opgericht in 2013 en zet zich in voor bescherming en instandhouding van monumenten in Nederland. De stichting ondersteunt projecten van BOEi, maar levert ook bijdrages aan projecten van derden; iedereen kan een aanvraag doen. Naast eigen middelen werft Stichting Vrienden van BOEi fondsen en particuliere donateurs.
De stichting heeft geen winstoogmerk en is door de Belastingdienst aangemerkt als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw bijdragen en schenkingen zijn hierdoor aftrekbaar van uw inkomsten.

Beleidsplan Stichting Vrienden van BOEi

Het beleidsplan 2018-2024 omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten van de stichting en geeft inzicht in de werving en het beheer van fondsen. Voor het beleidsplan 2018 – 2024, vastgesteld op 20 november 2018, klik hier.

Bestuurssamenstelling

In het bestuur heeft te allen tijde zitting een bestuurder van BOEi.

Huidige bestuurders

Voorzitter: A.L.M. (Ton) Nelissen

Penningmeester: P. (Peter) Bouwman

Secretaris: A.K.D. (Arno) Boon

Algemeen bestuurslid: A. (Ab) Welgraven

Algemeen bestuurslid: S.J.C.M. (Sylvia) Pijnenborg

De bestuurders verrichten hun werkzaamheden op geheel vrijwillige basis en ontvangen geen beloning of vacatiegelden. Voor het bestuursbesluit met betrekking tot het beloningsbeleid van de stichting, klik hier.

Alle bestuurders hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, voor zover deze naar redelijkheid zijn gemaakt.

Op 30 juni 2023 is de jaarrekening 2022 goedgekeurd en vastgesteld:

Klik op de links voor het St Vrienden van BOEi jaarverslag 2022 en het ANBI Formulier 2022

Onze projecten


1