Stichting Vrienden van BOEi

Stichting Vrienden van BOEi is opgericht in 2013 en zet zich in voor bescherming en instandhouding van monumenten in Nederland, hoofdzakelijk middels ondersteuning van de projecten van BOEi. Stichting Vrienden van BOEi werft fondsen en ondersteunt activiteiten rondom de exploitatie van monumenten waarin BOEi (en aan BOEi gelieerde rechtspersonen) een belang heeft.

De Stichting heeft geen winstoogmerk en is door de Belastingdienst aangemerkt als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw bijdragen en schenkingen zijn hierdoor aftrekbaar van uw inkomsten.

Beleidsplan Stichting Vrienden van BOEi

Het beleidsplan 2018-2024 omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten van de stichting en geeft inzicht in de werving en het beheer van fondsen. Voor het beleidsplan 2018 - 2024, vastgesteld op 20 november 2018, klik hier.

Bestuurssamenstelling

In het bestuur heeft te allen tijde zitting een bestuurder van BOEi.

Huidige bestuurders

Voorzitter: A.L.M. (Ton) Nelissen
Penningmeester: P. (Peter) Bouwman
Secretaris: A.K.D. (Arno) Boon (namens BOEi)

De bestuurders verrichten hun werkzaamheden op geheel vrijwillige basis en ontvangen geen beloning of vacatiegelden. Voor het bestuursbesluit met betrekking tot het beloningsbeleid van de stichting, klik hier.

Alle bestuurders hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, voor zover deze naar redelijkheid zijn gemaakt.

Op 8 juni 2021 is het jaarverslag 2020 goedgekeurd en vastgesteld. Bekijk hier het Jaarverslag 2020. 

Het ANBI-formulier 2020 is te vinden via deze link: ANBI Formulier 2020 St. Vrienden van BOEi

 

 

 

Onze projecten